هود آزمایشگاهی

هود آزمایشگاهی یکی از اصلی و ضروری ترین تجهیزات آزمایشگاهی است.
هود نامی عام برای تمام دستگاه هایی است که کار تهویه را در آزمایشگاه های تشخیصی بر عهده دارند.
ترکیب هود آزمایشگاه این را می رساند که این دستگاه یکی از اجزای سیستم های تهویه آزمایشگاه است.
نوع و روش کارکـرد دستـگاه های تهویه بر اساس نوع آزمایشـگاه ( آزمایشـگاه های مـواد رادیواکتیـو، شیمیـایی، بیـولوژیک ) متفاوت است.
هود آزمایشگاهی اصلی ترین کاربرد های عبارتند از: حافظت از کاربر، حافظت از نمونه و حفاظت از محیط.
هود ها هوای آلوده را گرفته و این هوا را یا به خارج تخلیه می کنند یا این که آن را فیلتر کرده و به داخل آزمایشگاه بر می گردانند.

انواع مختلف هودهای آزمایشگاهی:

  1. هود شیمیایی
  2. هود پاتولوژی
  3. هود لامینار
  4. هود کانوپی
  5. هود بازویی
  6. هود بازویی متحرک

  • CATEGORY
  • TAGS