اتوکلاو

اتوکلاو دستگاهی است که از آن به منظور سترون سازی استفاده می شود.

معنای سترون سازی نابودی یا حذف همه اشکال-حیات (میکروبی شامل اسپورها) در مواد غیرمتحرک به وسیله روش های فیزیکی، شیمیایی یا با استفاده از بخاراست.

دستگاه اتوکلاو همچنین به نام استریل کننده شناخته شده است.

استریلیزاسیون باید به عنوان گروهی از فرآیندهای مرتبط خیلی مهم به منظورانجام دادن خدمات بهداشتی (استریلیزاسیون مواد، محیط کشت و دستگاه ها) مطابق با شرایط سخت گندزدایی در نظر گرفته شود.

فرآیندهای دستیابی به شرایط استریل در مواد غیرمتحرک به ترتیب زیرمی باشد:

 • تمیز کردن
 • آلودگی زدایی
 • بررسی و نظارت
 • آماده سازی و بسته بندی
 • استریلیزاسیون
 • ذخیره سازی
 • تحویل مواد و لوازم

در قرن نوزدهم میلادی برای اولین بار اتوکلاوهای بخار برای استریل کردن مایعات بکار گرفته شد ولی با پیشرفت علم و تکنولوژی، در حال حاضر از این دستگاه برای موارد فوق الذکر استفاده می‌شود.

انواع اتوکلاوها:

 1. دستگاه اتوکلاو 25 لیتری

 2. دستگاه اتوکلاو 50 لیتری

 3. دستگاه اتوکلاو 75لیتری

 • CATEGORY
 • TAGS